en Kontakta

Hållbarhet

Hållbarhet
Värtahamnen är ett av fyra delområden i vad som kallas Norra Djurgårdstaden som i sin helhet utgör ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett av Stockholms stads utpekade hållbarhetsprofilerade områden.

I visionen för Värtahamnen omvandlas området från hamnindustri till levande stadsdel med 20 000 arbetsplatser och plats för 5 000 boende. Hela Norra Djurgårdsstaden utmärker sig med sina höga miljöambitioner där människan sätts i centrum, och Portalen är inget undantag. Bonnier Fastigheter har för projektet satt ett riktmärke om certifiering enligt BREEAM Excellent. Därtill har Stockholms stad tagit fram ett program med specifikt utformade hållbarhetskrav för stadsdelen som gäller och följs upp i projektets olika skeden, och som täcker in både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. För inomhusmiljön ska till exempel Miljöbyggnad Guld följas.

 

Material – och produktvalen i projektet har gjorts med omsorg utifrån hög arkitektonisk kvalitet i kombination med det långsiktiga livscykelperspektivet, med fokus på lågt underhållsbehov och hög återanvändningsgrad. Samtliga produkter har hållbarhetsbedömts och registrerats i en materialdatabas. En klimatdeklaration kommer upprättas för projektet.

 

Beräkning och optimering av kontorsbyggnadens energianvändning har genomförts i olika skeden. Solpaneler på byggnadens tak kommer att monteras som komplement till energiförsörjningen.

 

Den publika verksamheten i husets bottenvåning bjuder in gatulivet och bidrar till en trygg och välkomnande stadsdel. På taklandskapet får hyresgästerna tillgång till rum för såväl rekreation som social interaktion. Grönytefaktorn för kvarteret är ambitiös. Exteriört bidrar grönskan på byggnadens terrasser och innegård till en vacker miljö, luftrening, dagvattenhantering och lokal biodiversitet.

 

För att uppmuntra hållbara transportmedel och fysisk aktivitet som cykelpendling så planerar projektet att tillhandahålla 250 cykelparkeringsplatser inom låsbara utrymmen samt cykelservicestationer och omklädningsrum. För den som gärna reser kollektivt finns tunnelbana inom gångavstånd. På sikt kommer området att byggas ut med både spårtrafik och kaj för pendelbåtar. De parkeringsplatser som finns i Portalens garage kommer att utrustas för elbilsladdning och vara avsedda för bilpool.

 

Avfallsminimering har ett stort fokus vid både planering, produktion och brukande av byggnaden. Mängden byggavfall ska begränsas och i första hand återbrukas eller materialåtervinnas. Hyresgästen källsorterar enkelt sitt avfall genom de kärl för olika fraktioner som finns i byggnadens miljörum. Med syfte att minska även avfallstransporterna så kommer hyresgästens restavfall insamlas och skickas i väg via en sopsugslösning.

 

Gröna hyresavtal kommer att skrivas med hyresgästen inom vilken parternas miljöambitioner och miljöarbete redogörs och därefter årligen följs upp.

 

 

 

Starta guidad tur
Designad av Blake och programmerad av Heading North